35 Tikėjimo KLAUSIMAI


Trivienis Dievas

Remiantis Šventojo Rašto liudijimu, Dievas yra dieviškoji būtybė trijuose amžinuose, identiškuose, bet skirtinguose asmenyse - Tėve, Sūnuje ir Šventojoje Dvasioje. Jis yra vienintelis tikras Dievas, amžinas, nepakeičiamas, visagalis, visažinis, visur esantis. Jis yra dangaus ir žemės kūrėjas, visatos palaikytojas ir žmogui išganymo šaltinis. Nors ir transcendentinis, Dievas tiesiogiai ir asmeniškai veikia žmones. Dievas yra meilė ir begalinis gerumas ...

Dievas, tėvas

Dievas Tėvas yra pirmasis dievybės asmuo, Nekilnojamasis, iš kurio prieš amžinybę gimė Sūnus ir iš kurio per Sūnų amžinai išeina Šventoji Dvasia. Tėvas, sukūręs per Sūnų viską, kas regima ir neregima, siunčia Sūnų išganymui ir dovanoja Šventąją Dvasią, kad mes atsinaujintume ir priimtume kaip Dievo vaikus. (Johanas 1,1.14, 18; Romiečiams 15,6; Kolosiečiai 1,15-16; Jonas 3,16; 14,26; 15,26; romėnai...

Dievas, sūnus

Dievas, Sūnus, yra antrasis Dievo Asmens asmuo, kurį Tėvas sukūrė prieš amžius. Jis yra Tėvo žodis ir panašumas per jį, ir Dievas sukūrė jam viską. Jis buvo išsiųstas iš Tėvo, kaip kūne apreikštas Jėzus Kristus, Dievas, kad galėtume pasiekti išganymą. Jį priėmė Šventoji Dvasia ir jis gimė iš Mergelės Marijos. Jis buvo visas Dievas ir visas žmogus, suvienijo dvi prigimtis viename asmenyje. Jis, sūnus ...

Šventoji Dvasia

Šventoji Dvasia yra trečiasis Dievo asmuo ir amžiams eina iš Tėvo per Sūnų. Jis yra paguoda, kurią pažadėjo Jėzus Kristus, kurią Dievas siuntė visiems tikintiesiems. Šventoji Dvasia gyvena mumyse, sujungia mus su Tėvu ir Sūnumi ir perkeičia mus atgailos ir pašventinimo būdu ir, nuolat atnaujindama, suderina mus su Kristaus atvaizdu. Šventoji Dvasia yra įkvėpimo ir pranašystės šaltinis Biblijoje bei vienybės ir ...

Dievo karalystė

Dievo karalystė plačiąja prasme yra Dievo suverenitetas. Dievo valdžia jau akivaizdi bažnyčioje ir kiekvieno tikinčiojo, paklūstančio jo valiai, gyvenime. Dievo karalystė kaip pasaulinė tvarka bus visiškai įtvirtinta po antrojo Kristaus atėjimo, kai viskas bus jai pavaldi. (Psalmė 2,6-9; 9 3,1-2; Lukas 17,20-21; Danielius 2,44; ženklas 1,14-15-as; 1. Korintiečiams 15,24-28; epifanija 11,15; 21.3.22-27 val.; 22,1-5) Dabartis ir ateitis...

Žmogus [žmonija]

Dievas sukūrė vyrą, vyrą ir moterį pagal Dievo paveikslą. Dievas palaimino žmogų ir liepė jam padaugėti ir užpildyti žemę. Meilėje Viešpats suteikė žmonėms galią būti žemėn kaip ūkvedžiui ir valdyti jos tvarinius. Kūrybos istorijoje žmogus yra kūrybos karūna; pirmas asmuo yra Adomas. Simbolizuotas nusidėjęs Adomas, žmonija gyvena maištaudama prieš savo kūrėją ir turi ...

Šventasis Raštas

Raštas yra įkvėptas Dievo žodis, ištikimas tekstinis Evangelijos liudijimas ir tikras bei tikslus Dievo apreiškimo perdavimas žmogui. Šiuo atžvilgiu Šventasis Raštas yra neklystantis ir būtinas Bažnyčiai visais mokymo ir gyvenimo klausimais. Kaip mes žinome, kas yra Jėzus ir ko Jėzus išmokė? Kaip mes žinome, ar Evangelija yra tikra, ar klaidinga? Koks yra autoritetingas mokymo ir gyvenimo pagrindas? Biblija yra ...

Bažnyčia

Bažnyčia, Kristaus Kūnas, yra bendruomenė visų, kurie tiki Jėzumi Kristumi ir kuriuose gyvena Šventoji Dvasia. Bažnyčios misija yra skelbti Evangeliją, mokyti viso to, ką Kristus įsakė, pakrikštyti ir ganyti kaimenę. Vykdydama šį pavedimą, Bažnyčia, vadovaujama Šventosios Dvasios, laiko Bibliją kaip vadovą ir nuolat vadovaujasi Jėzaus Kristaus, savo gyvos galvos. Biblija sako: kas Kristuje ...

Krikščionis

Kiekvienas, kuris pasitiki Kristumi, yra krikščionis. Šventosios Dvasios atsinaujinimas krikščionis išgyvena naujagimį ir per Dievo malonę per įvaikinimą atvedamas į teisingą santykį su Dievu ir jo bendražmogiais. Krikščionio gyvenimas paženklintas Šventosios Dvasios vaisių. (romėnai 10,9-13; galatai 2,20; Jonas 3,5-7; ženklas 8,34; Jonas 1,12-13-as; 3,16-17; romėnai 5,1; 8,9; Jonas 13,35; galatai 5,22-23) Ką reiškia turėti vaiką...

Angelų pasaulis

Angelai yra sukurtos dvasinės būtybės. Esate apdovanotas laisva valia. Šventieji angelai tarnauja Dievui kaip pasiuntiniai ir agentai, yra nuolankios dvasios tiems, kurie turi išgelbėti, ir lydės Kristų jam sugrįžus. Nepaklusnieji angelai vadinami demonais, piktosiomis dvasiomis ir nešvariomis dvasiomis. Angelai yra dvasinės būtybės, pasiuntiniai ir Dievo tarnai. (hebrajai 1,14; epifanija 1,1; 22,6; Motiejus 25,31; 2. Petras 2,4; ženklas 1,23; Motiejus 10,1) ...

Šėtonas

Šėtonas yra puolęs angelas, piktųjų jėgų dvasios pasaulyje lyderis. Šventajame Rašte jis nagrinėjamas įvairiai: velnias, priešininkas, blogis, žudikas, melagis, vagis, gundytojas, kaltinamasis mūsų broliams, drakonas, šio pasaulio dievas. Jis nuolat maištauja prieš Dievą. Dėl savo įtakos jis sėja nesantaiką, kliedesius ir nepaklusnumą tarp žmonių. Jis jau yra nugalėtas Kristuje, o jo, kaip Dievo, viešpatavimas ir įtaka ...

Evangelija

Evangelija yra geroji žinia apie išganymą per Dievo malonę per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Tai žinia, kad Kristus mirė už mūsų nuodėmes, kad jis buvo palaidotas, pagal Šventąjį Raštą, buvo prikeltas trečią dieną ir tada pasirodė savo mokiniams. Evangelija yra geroji naujiena, kad per Jėzaus Kristaus išganingą darbą galime patekti į Dievo karalystę. (1. Korintiečiams 15,1-5; Apaštalų darbai 5,31; Lukas 24,46-48; Johanesas...

Krikščioniškasis elgesys

Krikščioniškas elgesys grindžiamas pasitikėjimu ir meilės ištikimybe mūsų Gelbėtojui, kuris mylėjo mus ir atidavė save už mus. Pasitikėjimas Jėzumi Kristumi išreiškiamas tikėjimu Evangelija ir meilės darbais. Per Šventąją Dvasią Kristus perkeičia savo tikinčiųjų širdis ir duoda jiems vaisių: meilę, džiaugsmą, ramybę, ištikimybę, kantrybę, gerumą, romumą, susivaldymą, teisingumą ir tiesą. (1. Johanesas...

Dievo malonė

Dievo malonė yra nepelnyta malonė, kurią Dievas nori suteikti visai kūrinijai. Plačiąja prasme Dievo malonė išreiškiama kiekvienu dieviškojo savęs apreiškimo veiksmu. Malonės dėka žmogus ir visas kosmosas per Jėzų Kristų išperkami iš nuodėmės ir mirties, o malonės dėka žmogus įgyja galią pažinti ir mylėti Dievą ir Jėzų Kristų bei įžengti į amžinojo išganymo džiaugsmą Dievo karalystėje. (kolosiečiai 1,20;…

nuodėmė

Nuodėmė yra neteisėtumas, maišto prieš Dievą būsena. Nuo to laiko, kai nuodėmė atėjo į pasaulį per Adomą ir Ievą, žmogus buvo nuodėmės jungoje - jungoje, kurį Dievo malonė gali pašalinti tik per Jėzų Kristų. Nuodėminga žmonijos būsena rodo polinkį iškelti save ir savo interesus aukščiau Dievo ir jo valios. Nuodėmė veda į susvetimėjimą nuo Dievo, kančią ir mirtį. Nes visi ...

Tikėjimas Dievu

Tikėjimas Dievu yra Dievo dovana, kilusi iš jo įsikūnijusio sūnaus ir nušvitusi amžinuoju žodžiu per Šventosios Dvasios liudijimą Rašte. Tikėjimas Dievu priverčia žmogaus širdį ir protą priimti Dievo malonės dovaną, išganymą. Per Jėzų Kristų ir per Šventąją Dvasią tikėjimas įgalina mus būti dvasine bendruomene ir būti ištikimiems Dievui, savo Tėvui. Jėzus Kristus yra iniciatorius ir vykdytojas ...

Išgelbėjimas

Išganymas yra žmogaus bendrystės su Dievu atstatymas ir visos kūrinijos išgelbėjimas iš nuodėmės ir mirties vergystės. Dievas suteikia išgelbėjimą ne tik už dabartinį gyvenimą, bet ir už amžinybę kiekvienam asmeniui, kuris priima Jėzų Kristų kaip Viešpatį ir Atpirkėją. Išganymas yra Dievo dovana, kurią suteikia malonė, suteikta tikėjimu į Jėzų Kristų, neuždirbama nei asmeninėmis dorybėmis, nei gėriu ...

užtikrinimo išganymo

Biblija patvirtina, kad visi, kurie tiki Jėzumi Kristumi, bus išgelbėti ir niekas niekada jų neištrauks iš Kristaus rankos. Biblija pabrėžia Viešpaties begalinį ištikimybę ir Jėzaus Kristaus visišką pakankamumą mūsų išgelbėjimui. Tai taip pat pabrėžia amžiną Dievo meilę visoms tautoms ir apibūdina Evangeliją kaip Dievo galią išganymui visiems, kurie tiki. Turėdamas šį išganymo tikrumą, tikintysis ...

pateisinimas

Nuteisinimas yra Dievo malonės veiksmas Jėzuje Kristuje ir per jį, per kurį tikintysis yra išteisinamas Dievo akyse. Taigi per tikėjimą Jėzumi Kristumi žmogui suteikiamas Dievo atleidimas ir jis randa ramybę su savo Viešpačiu ir Gelbėtoju. Kristus yra palikuonis, o senoji sandora yra pasenusi. Naujojoje sandoroje mūsų santykis su Dievu paremtas kitokiu pagrindu, kitokiu susitarimu. (Romiečiams 3:21-31; 4,1-8-oji;…

Krikščionių sabatas

Krikščionių šabas yra gyvenimas Jėzuje Kristuje, kuriame kiekvienas tikintysis randa tikrą poilsį. Savaitinis septintosios dienos šabas, įsakytas Izraeliui Dešimtyje įsakymų, buvo šešėlis, rodantis tikrąją mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus tikrovę kaip tikrosios tikrovės ženklą. (hebrajai 4,3.8-10; Motiejus 11,28-30-as; 2. Mozė 20,8: 11; kolosiečiai 2,16-17) Išganymo šventimas Kristaus garbinimo metu yra mūsų atsakas į maloningus darbus, kuriuos Dievas padarė dėl mūsų.

atgaila

Atgaila (taip pat verčiama kaip „atgaila“) maloningajam Dievui yra požiūrio pakeitimas, sukeltas Šventosios Dvasios ir įsišaknijęs Dievo Žodyje. Atgaila apima suvokimą apie savo nuodėmingumą ir naujo gyvenimo, pašventinto per tikėjimą Jėzumi Kristumi, palydėjimą. (Apaštalų darbai 2,38; romėnai 2,4; 10,17; Romėnai 12,2) Mokymasis suprasti atgailą Siaubinga baimė „buvo apibūdintas jaunuolis dėl jo didžiulės baimės, kad Dievas jį turėjo dėl...

pašventinimas

Pašventinimas yra malonės veiksmas, per kurį Dievas tikinčiajam priskiria Jėzaus Kristaus teisumą ir šventumą ir įtraukia jį į jį. Pašventinimas patiriamas per tikėjimą Jėzumi Kristumi ir vyksta per Šventosios Dvasios buvimą žmonėse. (romėnai 6,11; 1. Jonas 1,8-9; romėnai 6,22; 2. tesalonikiečiams 2,13; Galatams 5:22-23) Pašventinimas Pagal glaustą Oksfordo žodyną, pašventinti reiškia „atskirti arba laikyti ką nors švento“ arba „nuo nuodėmės...

garbinimas

Garbinimas yra dieviškas atsakas į Dievo šlovę. Tai motyvuoja dieviškoji meilė ir kyla iš dieviškojo savęs apreiškimo savo kūrybai. Pamaldose tikintysis pradeda bendrauti su Dievu Tėvu per Jėzų Kristų, tarpininkaujamas per Šventąją Dvasią. Garbinimas taip pat reiškia nuolankų ir džiaugsmingą Dievo prioritetą visuose dalykuose. Tai pasireiškia požiūriais ir veiksmais ...

krikštas

Vandens krikštas, tikinčiojo atgailos ženklas, ženklas, kad jis priima Jėzų Kristų kaip Viešpatį ir Gelbėtoją, yra dalyvavimas Jėzaus Kristaus mirtyje ir prisikėlime. Krikštas „Šventąja Dvasia ir ugnimi“ reiškia atnaujinantį ir apvalantį Šventosios Dvasios darbą. Pasaulinė Dievo bažnyčia praktikuoja krikštą panardinant. (Mato 28,19; Apaštalų darbai 2,38; romėnai 6,4-5; Lukas 3,16; 1. Korintiečiams 12,13; 1. Petras 1,3-9; Matas...

Viešpaties vakarienė

Viešpaties vakarienė yra prisiminimas to, ką Jėzus darė praeityje, mūsų dabartinių santykių su juo simbolis ir pažadas, ką jis darys ateityje. Kaskart švęsdami sakramentą, mes geriame duoną ir vyną savo Gelbėtojo atminimui ir skelbiame apie jo mirtį, kol jis ateis. Sakramentas yra dalyvavimas mirus ir prisikėlus mūsų Viešpačiui, kuris davė savo kūną ir praliejo kraują, kad mums būtų atleista.

Finansinis valdymas

Krikščioniškasis finansinis valdymas reiškia asmeninių išteklių tvarkymą tokiu būdu, kuris atspindi Dievo meilę ir dosnumą. Tai apima pareigą paaukoti dalį asmeninių lėšų Bažnyčios darbui. Bažnyčios Dievo duota misija yra aukoti skelbiant Evangeliją ir ganant kaimenę. Dovanojimas ir dovanojimas atspindi pagarbą, tikėjimą, paklusnumą ir ...

Bažnyčios valdymo struktūra

Bažnyčios galva yra Jėzus Kristus. Jis per Šventąją Dvasią apreiškia Bažnyčiai Tėvo valią. Per Raštus Šventoji Dvasia moko ir įgalina bažnyčią tarnauti bendruomenių poreikiams. Pasaulinė Dievo Bažnyčia stengiasi sekti Šventosios Dvasios vadovavimu rūpindamasi savo bendruomenėmis, taip pat skiriant vyresniuosius, diakonus ir diakonus bei vadovus. (kolosiečiai 1,18; Efeziečiams 1,15-23; Jonas 16,13-15-oji;…

Biblijos pranašystė

Pranašystės atskleidžia Dievo valią ir planą žmonijai. Biblijos pranašystėse Dievas skelbia, kad žmogaus nuodėmingumas atleidžiamas per atgailą ir tikėjimą atperkančiu Jėzaus Kristaus darbu. Pranašystės skelbia, kad Dievas yra visagalis Kūrėjas ir visko teisėjas, užtikrina žmonijai jo meilę, malonę ir ištikimybę bei skatina tikinčiuosius gyventi dievobaimingą gyvenimą Jėzuje Kristuje. (Izaijo 46,9-11; Lukas 24,44-48-oji;…

Antrasis Kristaus atėjimas

Kaip jis pažadėjo, Jėzus Kristus grįš į žemę teisti ir valdyti visas tautas Dievo karalystėje. Jo antrasis atėjimas galioje ir šlovėje bus matomas. Šis įvykis įveda šventųjų prisikėlimą ir atlygį. (Jonas 14,3; epifanija 1,7; Motiejus 24,30; 1. tesalonikiečiams 4,15-17; Apreiškimas 22,12) Ar sugrįš Kristus? Koks, jūsų nuomone, būtų didžiausias įvykis, kuris galėtų įvykti pasaulinėje arenoje?

Tikinčiųjų paveldas

Tikinčiųjų paveldėjimas yra išganymas ir amžinasis gyvenimas Kristuje, kaip Dievo vaikais, bendrystėje su Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvasia. Net ir dabar tėvas perkelia tikinčiuosius į savo sūnaus karalystę; jų palikimas yra laikomas danguje ir bus suteiktas visapusiškai antrojo Kristaus atėjimo metu. Prisikėlę šventieji valdo kartu su Kristumi Dievo karalystėje. (1. Jonas 3,1-2-as; 2,25; Romiečiams 8: 16-21; Kolosiečiai 1,13; Danielius 7,27; 1. Petras 1,3-5-oji;…

Paskutinis sprendimas [amžinasis sprendimas]

Amžiaus pabaigoje Dievas surinks visus gyvus ir mirusius prieš dangiškąjį Kristaus sostą teismui. Teisieji gaus amžiną šlovę, nedorėliai bus pasmerkti ugnies ežere. Kristuje Viešpats maloningai ir teisingai rūpinasi visais, įskaitant tuos, kurie mirdami netikėjo Evangelija. (Mato 25,31-32; 2 aktai4,15; Jonas 5,28-29; Apreiškimo 20,11:15; 1. Timotiejus 2,3-6-as; 2. Petras 3,9;…

Hölle

Pragaras yra atsiskyrimas ir susvetimėjimas nuo Dievo, kurį pasirinko nenugalimi nusidėjėliai. Naujajame Testamente pragaras vaizdingai vadinamas „ugningu baseinu“, „tamsa“ ir Gehenna (po Tal Hinnom šalia Jeruzalės - atliekų deginimo vieta). Pragaras apibūdinamas kaip bausmė, kančia, kankinimas, amžinas griuvimas, kaukimas ir dantų griežimas. Scheol ir Hades, du terminai iš Biblijos dažnai verčiami „pragaras“ ir „kapas“ ...

Himmel

„Dangus“ kaip biblinis terminas reiškia pasirinktą Dievo būstą, taip pat amžiną visų atpirktų Dievo vaikų likimą. „Būti danguje“ reiškia: likti su Dievu Kristuje, kur nebėra mirties, gedulo, verksmo ir skausmo. Dangus apibūdinamas kaip „amžinas džiaugsmas“, „palaima“, „ramybė“ ir „Dievo teisumas“. (1. Karaliai 8,27-30-as; 5. Mozė 26,15; Motiejus 6,9; Apaštalų darbai 7,55-56; Jonas 14,2-3; Apreiškimas 21,3-4; 2 2,1-5; 2...

Tarpinė būsena

Tarpinė būsena yra būsena, kurioje mirusieji yra iki kūno prisikėlimo. Priklausomai nuo atitinkamų Raštų aiškinimo, krikščionys turi skirtingą požiūrį į šios tarpinės būsenos prigimtį. Kai kurios ištraukos leidžia manyti, kad mirusieji šią būseną išgyvena sąmoningai, kitose – kad jų sąmonė užgęsta. Pasaulinė Dievo bažnyčia mano, kad reikia gerbti abu požiūrius. (Izaijo 14,9-10; Ezekielis...

Tūkstantmetis

Tūkstantmetis yra Apreiškimo knygoje aprašytas laikotarpis, per kurį krikščionių kankiniai valdys kartu su Jėzumi Kristumi. Po tūkstantmečio, kai Kristus sunaikins visus priešus ir atsiduos viskam, jis perduos karalystę Dievui Tėvui, o dangus ir žemė bus perdaryti. Kai kurios krikščioniškos tradicijos tūkstantmetį pažodžiui aiškina kaip tūkstantį metų prieš ar po Kristaus atėjimo;

Istoriniai įsitikinimai

Tikėjimas (tikėjimo iš lotynų kalbos „tikiu“) yra apibendrinanti įsitikinimų formuluotė. Norima išvardinti svarbias tiesas, paaiškinti doktrininius teiginius, atskirti tiesą nuo klaidos. Paprastai jis parašytas taip, kad būtų lengvai įsimenamas. Nemažai Biblijos ištraukų turi tikėjimų pobūdį. Taigi Jėzus panaudojo schemą, paremtą 5. Mose 6,4-9, kaip tikėjimo išpažinimas. Paulius gamina...