BIBLIJOS KURSAS


Biblija - Dievo žodis?

016 wkg Biblijos

„Šventasis Raštas yra įkvėptas Dievo žodis, ištikimas tekstinis Evangelijos liudijimas ir tikras bei tikslus Dievo apreiškimo žmogui įrašas. Šiuo atžvilgiu Šventasis Raštas yra neklystantis ir esminis bažnyčiai visais doktrinos ir gyvenimo klausimais“ (2. Timas 3,15-17-as; 2. Petras 1,20-21; Jonas 17,17).

Apie tai, kaip Dievas kalbėjo per žmonijos gyvavimo šimtmečius, autorius sako taip: „Kai praeityje Dievas įvairiais būdais ir įvairiais būdais kalbėjo tėvams pranašams, jis kalbėjo su mumis šiomis paskutinėmis dienomis. per Sūnų“ (Hebr 1,1-vienas).

Senasis testamentas

Svarbi sąvoka „daug ir įvairiai". Rašytinis žodis ne visada buvo prieinamas, o karts nuo karto...

Skaityti daugiau ➜

Kaip Dievas?

017 vkg dievas tėvas

Šventasis Raštas liudija, kad Dievas yra viena dieviška būtybė trijuose amžinuose, esminiuose, bet skirtinguose asmenyse – Tėve, Sūnuje ir Šventojoje Dvasioje. Jis yra vienintelis tikras Dievas, amžinas, nekintantis, visagalis, visažinantis, visur esantis. Jis yra dangaus ir žemės kūrėjas, visatos saugotojas ir žmogaus išganymo šaltinis. Nors ir transcendentinis, Dievas žmoguje veikia tiesiogiai ir asmeniškai. Dievas yra meilė ir begalinis gerumas (Morkaus 12,29; 1. Timotiejus 1,17; Efeziečiams 4,6; Motiejus 28,19; 1. Jonas 4,8; 5,20; Titas 2,11; Jonas 16,27; 2. Korintiečiams 13,13; 1. korintiečiai 8,4-vienas).

„Dievas Tėvas yra pirmasis Dievybės Asmuo, Nekilęs, iš kurio prieš amžinybę gimė Sūnus ir iš kurio Šventoji Dvasia amžinai teka per Sūnų. Tėvas, kuris...

Skaityti daugiau ➜

Kas yra Jėzus Kristus?

018 vkg sūnaus Jėzaus Kristaus

Dievas Sūnus yra antrasis Dievybės Asmuo, amžinai pagimdytas Tėvo. Jis yra Tėvo Žodis ir paveikslas – per jį ir jam Dievas sukūrė viską. Jis buvo siųstas Tėvo kaip Jėzus Kristus, Dievas, apreikštas kūne, kad suteiktų mums išgelbėjimą. Jis buvo pradėtas Šventosios Dvasios ir gimė iš Mergelės Marijos – jis buvo visiškai Dievas ir visiškai žmogus, sujungęs dvi prigimtis viename asmenyje. Jis, Dievo Sūnus ir visų Viešpats, yra vertas garbės ir garbinimo. Kaip išpranašautas žmonijos Atpirkėjas, Jis mirė už mūsų nuodėmes, buvo kūniškai prikeltas iš numirusių ir pakilo į dangų tarpininkauti tarp žmogaus ir Dievo. Jis vėl ateis šlovėje, kad karaliautų Dievo karalystėje kaip karalių Karalius...

Skaityti daugiau ➜

Kokia yra Jėzaus Kristaus žinia?

019 vkg Jėzaus Kristaus Evangelija

Evangelija yra geroji naujiena apie išganymą per Dievo malonę per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Tai žinia, kad Kristus mirė už mūsų nuodėmes, kad jis buvo palaidotas, pagal Šventąjį Raštą, buvo prikeltas trečią dieną ir tada pasirodė savo mokiniams. Evangelija yra geroji naujiena, kad per Jėzaus Kristaus išganingą darbą galime patekti į Dievo karalystę (1. Korintiečiams 15,1-5; Apaštalų darbai 5,31; Lukas 24,46-48; Jonas 3,16; Motiejus 28,19-20; ženklas 1,14-15; Apaštalų darbai 8,12; 28,30-vienas).

Kokia yra Jėzaus Kristaus žinia?

Jėzus pasakė, kad jo ištarti žodžiai yra gyvenimo žodžiai (Jn 6,63). „Jo mokymas“ atėjo iš Dievo Tėvo (Jn 3,34; 7,16; 14,10), ir jis troško, kad jo žodžiai liktų tikinčiame.

Jonai, kas kiti…

Skaityti daugiau ➜

Kas ar kas yra Šventoji Dvasia?

020 kg bs šventoji dvasia

Šventoji Dvasia yra trečiasis dievybės asmuo ir amžinai išeina iš Tėvo per Sūnų. Jis yra Jėzaus Kristaus pažadėtas guodėjas, kurį Dievas atsiuntė visiems tikintiesiems. Šventoji Dvasia gyvena mumyse, sujungia mus su Tėvu ir Sūnumi ir perkeičia per atgailą bei pašventinimą ir priderina prie Kristaus paveikslo per nuolatinį atsinaujinimą. Šventoji Dvasia yra įkvėpimo ir pranašystės šaltinis Biblijoje ir vienybės bei bendrystės šaltinis Bažnyčioje. Jis teikia dvasines dovanas Evangelijos darbui ir yra nuolatinis krikščionio vadovas į visą tiesą (Jn 1).4,16; 15,26; Apaštalų darbai 2,4.17-19.38 val.; Motiejus 28,19; Jonas 14,17-26-as; 1. Petras 1,2; Titas 3,5; 2. Petras 1,21; 1. Korintiečiams 12,13; 2. Korintiečiams 13,13; 1. Korintiečiams 12,1-11-oji;…

Skaityti daugiau ➜

Kas yra nuodėmė?

021 wkg bs nuodėmė

Nuodėmė yra neteisėtumas, maišto prieš Dievą būsena. Nuo to laiko, kai nuodėmė atėjo į pasaulį per Adomą ir Ievą, žmogus buvo po nuodėmės jungu – jungu, kurį gali pašalinti tik Dievo malonė per Jėzų Kristų. Nuodėminga žmonijos padėtis pasireiškia polinkiu save ir savo interesus iškelti aukščiau už Dievą ir jo valią. Nuodėmė veda į susvetimėjimą nuo Dievo, kančią ir mirtį. Kadangi visi žmonės yra nusidėjėliai, jiems visiems taip pat reikalingas atpirkimas, kurį Dievas siūlo per savo Sūnų.1. Jonas 3,4; romėnai 5,12; 7,24-25; ženklas 7,21-23; galatai 5,19-21; romėnai 6,23; 3,23-vienas).

Krikščioniško elgesio pagrindas yra pasitikėjimas ir meilė ištikimybė mūsų Atpirkėjui, kuris mylėjo mus ir paaukojo save už mus. Pasitikėk…

Skaityti daugiau ➜

Kas yra krikštas?

022 wkg bs krikštas

Vandens krikštas – tikinčiojo atgailos ženklas, Jėzaus Kristaus, kaip Viešpaties ir Gelbėtojo, priėmimo ženklas – tai dalyvavimas Jėzaus Kristaus mirtyje ir prisikėlime. Krikštas „Šventąja Dvasia ir ugnimi“ reiškia atnaujinantį ir apvalantį Šventosios Dvasios darbą. Pasaulinė Dievo bažnyčia praktikuoja krikštą panardinant (Mato 28,19; Apaštalų darbai 2,38; romėnai 6,4-5; Lukas 3,16; 1. Kor 12,13; 1. Petras 1,3-9; Motiejus 3,16).

Naktį prieš nukryžiavimą Jėzus paėmė duoną ir vyną ir pasakė: „...tai mano kūnas...tai mano sandoros kraujas...“ Kai švenčiame Viešpaties vakarienę, priimame duoną ir vyną. kaip atminimą mūsų Atpirkėjui ir skelbti jo mirtį, kol jis ateis. Viešpaties vakarienė yra dalyvavimas mūsų mirtyje ir prisikėlime...

Skaityti daugiau ➜

Kas yra bažnyčia?

023 vkg bs bažnyčia

Bažnyčia, Kristaus kūnas, yra bendruomenė visų, kurie tiki Jėzų Kristų ir kuriuose gyvena Šventoji Dvasia. Bažnyčiai pavesta skelbti Evangeliją, mokyti visko, ką Kristus įsakė pakrikštyti, ir ganyti kaimenę. Vykdydama šį įpareigojimą, Bažnyčia, vadovaujama Šventosios Dvasios, vadovaujasi Biblija ir nuolat orientuojasi į Jėzų Kristų, savo gyvąją galvą.1. Kor 12,13; Rom 8,9; 2 kalnas8,19-20; plk 1,18; Ef 1,22).

Bažnyčia kaip šventas susirinkimas

„...bažnyčią kuria ne žmonių, kurie laikosi tos pačios nuomonės, sambūris, o dieviškas sušaukimas [susirinkimas]...“ (Barth, 1958:136). Šiuolaikiniu požiūriu apie bažnyčią kalbama tada, kai žmonės su panašiais…

Skaityti daugiau ➜

Kas ar kas yra šėtonas?

024 vnt bs šėtonas

Angelai yra sukurtos dvasios. Jie apdovanoti laisva valia. Šventieji angelai tarnauja Dievui kaip pasiuntiniai ir agentai, tarnauja dvasioms tiems, kurie turi gauti išganymą, ir lydės Kristų jam sugrįžus. Nepaklusnieji angelai vadinami demonais, piktosiomis dvasiomis ir nešvariomis dvasiomis (hebr. 1,14; rev 1,1; 22,6; 2 kalnas5,31; 2. Petr 2,4; ženklas 1,23; Mt 10,1).

Šėtonas yra puolęs angelas, blogio jėgų vadovas dvasiniame pasaulyje. Į jį Šventajame Rašte kalbama įvairiai: į velnią, priešą, nedorėlį, žudiką, melagį, vagį, gundytoją, mūsų brolių kaltintoją, drakoną, šio pasaulio dievą ir kt. Jis nuolat maištauja prieš Dievą. Savo įtaka jis sėja nesantaiką, kliedesį ir nepaklusnumą tarp žmonių. Kristuje yra...

Skaityti daugiau ➜

Kas yra nauja sandora?

025 wkg naujo paketo

Savo pagrindine forma sandora reguliuoja abipusius Dievo ir žmonijos santykius taip pat, kaip įprasta sandora ar susitarimas reguliuoja santykius tarp dviejų ar daugiau žmonių. Naujoji sandora galioja, nes palikėjas Jėzus mirė. Tai suprasti tikintiesiems labai svarbu, nes susitaikymas, kurį gavome, įmanomas tik per „Jo kraują ant kryžiaus“, Naujosios Sandoros kraują, mūsų Viešpaties Jėzaus kraują (Kol. 1,20).

Kieno tai idėja?

Svarbu suprasti, kad Naujoji Sandora yra Dievo idėja ir kad tai nėra žmogaus sukurta koncepcija. Įvesdamas Viešpaties vakarienę, Kristus paskelbė savo mokiniams: „Tai yra mano naujosios sandoros kraujas“...

Skaityti daugiau ➜

Kas yra garbinimas?

026 wkg bs garbinimas

Garbinimas yra Dievo sukurtas atsakas į Dievo šlovę. Tai skatina dieviškoji meilė ir kyla iš dieviškojo savęs apreiškimo iki Jo kūrinijos. Šlovinimo metu tikintysis užmezga ryšį su Dievu Tėvu per Jėzų Kristų, tarpininkaujant Šventajai Dvasiai. Garbinimas taip pat reiškia, kad nuolankiai ir su džiaugsmu Dievui teikiame pirmenybę visuose dalykuose. Ji išreiškiama požiūriais ir veiksmais, tokiais kaip: malda, šlovinimas, šventė, dosnumas, aktyvus gailestingumas, atgaila (Joh. 4,23; 1 Jonas 4,19; Phil 2,5-11; 1 tšk 2,9-10; Ef 5,18-20; plk 3,16-17; Romanas 5,8-11; 1 2,1; heb 12,28; 13,15-vienas).

Dievas yra vertas garbės ir šlovinimo

Angliškas žodis „garbinimas“ reiškia vertės ir pagarbos priskyrimą kam nors. Tai…

Skaityti daugiau ➜

Kokia yra didžioji misijos tvarka?

027 wkg bs misijos įsakymas

Evangelija yra geroji naujiena apie išganymą per Dievo malonę per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Tai žinia, kad Kristus mirė už mūsų nuodėmes, kad jis buvo palaidotas, pagal Šventąjį Raštą, buvo prikeltas trečią dieną ir tada pasirodė savo mokiniams. Evangelija yra geroji naujiena, kad per Jėzaus Kristaus išganingą darbą galime patekti į Dievo karalystę (1. Kor 15,1-5; Aktai 5,31; Lukas 24,46-48; Jonas 3,16; 2 kalnas8,19-20; ženklas 1,14-15; Aktai 8,12; 28,30-vienas).

Jėzaus žodžiai savo pasekėjams po jo prisikėlimo

Frazė „didysis pavedimas“ paprastai reiškia Jėzaus žodžius Mato 2 skyriuje8,18-20: „Jėzus priėjo ir jiems tarė: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Todėl eikite ir padarykite visus mokiniais...

Skaityti daugiau ➜