BIBLIJOS KURSAS


Biblija - Dievo žodis?

016 wkg Biblijos

„Šventasis Raštas yra įkvėptas Dievo žodis, ištikimas tekstinis Evangelijos liudijimas ir tikras bei tikslus Dievo apreiškimo žmogui įrašas. Šiuo atžvilgiu Šventasis Raštas yra neklystantis ir esminis bažnyčiai visais doktrinos ir gyvenimo klausimais“ (2. Timas 3,15-17-as; 2. Petras 1,20-21; Jonas 17,17).

Laiško hebrajams autorius kalba apie tai, kaip Dievas kalba apie...

Skaityti daugiau ➜

Kaip Dievas?

017 vkg dievas tėvas

Pagal Šventojo Rašto liudijimą, Dievas yra viena dieviška būtybė trijuose amžinuose, esminiuose, bet atskiruose Asmenyse – Tėve, Sūnuje ir Šventojoje Dvasioje. Jis yra vienintelis tikras Dievas, amžinas, nekintantis, visagalis, visažinantis, visur esantis. Jis yra dangaus ir žemės kūrėjas, visatos palaikytojas ir žmogaus išganymo šaltinis. Nors ir transcendentinis, Dievas veikia...

Skaityti daugiau ➜

Kas yra Jėzus Kristus?

018 vkg sūnaus Jėzaus Kristaus

Dievas Sūnus yra antrasis dievybės asmuo, amžinai pagimdytas Tėvo. Jis yra Tėvo Žodis ir paveikslas – per jį ir jam Dievas sukūrė viską. Jis buvo siųstas Tėvo kaip Jėzus Kristus, Dievas, apreikštas kūne, kad galėtume įgyti išganymą. Jis buvo pradėtas nuo Šventosios Dvasios ir gimė iš Mergelės Marijos – jis buvo...

Skaityti daugiau ➜

Kokia yra Jėzaus Kristaus žinia?

019 vkg Jėzaus Kristaus Evangelija

Evangelija yra geroji naujiena apie išganymą Dievo malone per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Tai žinia, kad Kristus mirė už mūsų nuodėmes, buvo palaidotas, trečią dieną prisikėlė pagal Šventąjį Raštą ir tada pasirodė savo mokiniams. Evangelija yra geroji naujiena, kad per Jėzaus Kristaus išganingą darbą įžengiame į Dievo karalystę...

Skaityti daugiau ➜

Kas ar kas yra Šventoji Dvasia?

020 kg bs šventoji dvasia

Šventoji Dvasia yra trečiasis dievybės asmuo ir amžinai kyla iš Tėvo per Sūnų. Jis yra Jėzaus Kristaus pažadėtas Guodėjas, kurį Dievas siuntė visiems tikintiesiems. Šventoji Dvasia gyvena mumyse, sujungia mus su Tėvu ir Sūnumi ir perkeičia per atgailą ir pašventinimą, priderindama prie Kristaus paveikslo per nuolatinį atsinaujinimą. Šventoji Dvasia yra šaltinis…

Skaityti daugiau ➜

Kas yra nuodėmė?

021 wkg bs nuodėmė

Nuodėmė yra neteisėtumas, maišto prieš Dievą būsena. Nuo to laiko, kai nuodėmė atėjo į pasaulį per Adomą ir Ievą, žmogus buvo po nuodėmės jungu – jungu, kuris gali būti pašalintas tik Dievo malone per Jėzų Kristų. Nuodėminga žmonijos padėtis atsispindi polinkyje save ir savo interesus kelti aukščiau už Dievą ir Jo valią...

Skaityti daugiau ➜

Kas yra krikštas?

022 wkg bs krikštas

Vandens krikštas – tikinčiojo atgailos ženklas, Jėzaus Kristaus, kaip Viešpaties ir Gelbėtojo, priėmimo ženklas – tai dalyvavimas Jėzaus Kristaus mirtyje ir prisikėlime. Krikštas „Šventąja Dvasia ir ugnimi“ reiškia atnaujinantį ir apvalantį Šventosios Dvasios darbą. Pasaulinė Dievo bažnyčia praktikuoja krikštą panardinant (Mato 28,19;…

Skaityti daugiau ➜

Kas yra bažnyčia?

023 vkg bs bažnyčia

Bažnyčia, Kristaus kūnas, yra bendruomenė visų, kurie tiki Jėzų Kristų ir kuriuose gyvena Šventoji Dvasia. Bažnyčios misija – skelbti Evangeliją, mokyti visko, ką Kristus įsakė, krikštyti ir ganyti kaimenę. Vykdydama šią misiją, Bažnyčia, vadovaujama Šventosios Dvasios, vadovaujasi Biblija ir nuolatos orientuojasi į...

Skaityti daugiau ➜

Kas ar kas yra šėtonas?

024 vnt bs šėtonas

Angelai yra sukurtos dvasios. Jie apdovanoti laisva valia. Šventieji angelai tarnauja Dievui kaip pasiuntiniai ir agentai, tarnauja dvasioms tiems, kurie turi gauti išganymą, ir lydės Kristų jam sugrįžus. Nepaklusnieji angelai vadinami demonais, piktosiomis dvasiomis ir nešvariomis dvasiomis (hebr. 1,14; rev 1,1; 22,6; 2 kalnas5,31; 2. Petr 2,4; ženklas 1,23; Mt…

Skaityti daugiau ➜

Kas yra nauja sandora?

025 wkg naujo paketo

Savo pagrindine forma sandora reguliuoja abipusius Dievo ir žmonijos santykius taip pat, kaip įprasta sandora ar susitarimas apima santykius tarp dviejų ar daugiau žmonių. Naujoji Sandora galioja, nes mirė testatorius Jėzus. Tikinčiajam labai svarbu tai suprasti, nes susitaikymas,...

Skaityti daugiau ➜

Kas yra garbinimas?

026 wkg bs garbinimas

Garbinimas yra Dievo sukurtas atsakas į Dievo šlovę. Tai skatina dieviškoji meilė ir kyla iš dieviškojo savęs apreiškimo iki jo kūrybos. Šlovinimo metu tikintysis per Jėzų Kristų, tarpininkaujant Šventajai Dvasiai, užmezga ryšį su Dievu Tėvu. Garbinimas taip pat reiškia, kad mes nuolankiai ir džiaugsmingai garbiname Dievą visame kame...

Skaityti daugiau ➜

Kokia yra didžioji misijos tvarka?

027 wkg bs misijos įsakymas

Evangelija yra geroji naujiena apie išganymą Dievo malone per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Tai žinia, kad Kristus mirė už mūsų nuodėmes, buvo palaidotas, trečią dieną prisikėlė pagal Šventąjį Raštą ir tada pasirodė savo mokiniams. Evangelija yra geroji naujiena, kad per Jėzaus Kristaus išganingą darbą įžengiame į Dievo karalystę...

Skaityti daugiau ➜