Gyvenimas Kristuje

716 gyvenimas su KristumiKaip krikščionys, mes žvelgiame į mirtį su viltimi dėl būsimo fizinio prisikėlimo. Mūsų santykiai su Jėzumi ne tik garantuoja mūsų nuodėmių atleidimą už Jo mirtį, bet ir pergalę prieš nuodėmės galią dėl Jėzaus prisikėlimo. Biblija taip pat kalba apie prisikėlimą, kurį patiriame čia ir dabar. Šis prisikėlimas yra dvasinis, o ne fizinis, ir yra susijęs su mūsų santykiais su Jėzumi Kristumi. Dėl Kristaus darbo Dievas mato mus kaip dvasiškai prisikėlusius ir gyvus.

Iš mirties į gyvenimą

Kadangi prisikėlimas reikalingas tik mirusiems, turime pripažinti, kad visi, kurie nepažįsta Kristaus ir priėmė Jį kaip savo asmeninį Gelbėtoją, yra dvasiškai mirę: „Jūs taip pat buvote mirę dėl savo nusikaltimų ir nuodėmių“ (Efeziečiams). 2,1). Čia atsiranda dvasinis prisikėlimas. Savo didžiuliu gailestingumu ir didele meile mums įsikišo Dievas: „Dievas atgaivino mus Kristuje, mirusius nuodėmėse“ (Efeziečiams). 2,5). Paulius aiškina, kad Jėzaus prisikėlimas galioja visiems tikintiesiems dėl mūsų santykio su juo, mes buvome atgaivinti su Jėzumi. Dabar gyvename intensyviai bendraujant su Kristumi, todėl galima sakyti, kad jau dalyvaujame Jo prisikėlime ir žengime į dangų. „Jis mus prikėlė kartu su juo ir paskyrė mus danguje Kristuje Jėzuje“ (Efeziečiams 2,5). Tai dabar leidžia mums būti šventiems ir nepriekaištingiems Dievo akivaizdoje.

Nugalėti Priešai

Taip pat mes dalijamės Dievo galia ir valdžia savo vidinio pasaulio priešams. Paulius šiuos priešus įvardija kaip pasaulį, kūno valią ir geismus bei galingąjį, valdantį ore, velnią (Efeziečiams). 2,2-3). Visi šie dvasiniai priešai buvo nugalėti Jėzaus mirties ir prisikėlimo.

Kadangi dalyvaujame su Kristumi ir Jo prisikėlime, mūsų nebevaržo pasaulis ir mūsų kūnas į gyvenimo modelį, nuo kurio negalime pabėgti. Dabar galime išgirsti Dievo balsą. Galime į tai atsiliepti ir gyventi taip, kaip patinka Dievui. Paulius pasakė tikintiesiems Romoje, kad buvo beprotiška manyti, kad jie gali tęsti savo nuodėmingą gyvenimo būdą: „Argi turėtume išlikti nuodėmėje, kad apgautų malonę? Toli gražu! Mes mirę nuodėmei. Kaip mes dar galime jame gyventi?" (romėnai 6,1-vienas).

Naujas gyvenimas

Jėzaus Kristaus prisikėlimo dėka dabar galime gyventi visiškai kitokį gyvenimą: „Per krikštą buvome kartu su Juo palaidoti mirtyje, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių per Tėvo šlovę, taip ir mes esame vienas ėjimas naujame gyvenime“ (romiečiams 6,4).

Buvo nugalėta ne tik kūno galia ir pasaulio trauka, bet ir šėtono galia bei jo sritis buvo sugriauta. „Jau jis tarnavo Kristui, prikeldamas jį iš numirusių ir įtvirtindamas jį savo dešinėje danguje virš kiekvienos karalystės, valdžios, galybės, viešpatavimo ir kiekvieno vardo, kuris šaukiamas ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimieji“ (Efeziečiams 1,21). Dievas atėmė iš galių ir autoritetų jų galią ir paskelbė jas viešai ir triumfuoja prieš Kristų. Dėl mūsų prisikėlimo Kristuje, tai, ką Jėzus pasakė savo mokiniams, galioja ir mums: štai, aš daviau jums valdžią virš visų priešų galių (Lk. 10,19).

Gyvenk Dievui

Gyvenimas Kristaus prisikėlimo galia prasideda nuo mūsų naujos padėties ir tapatybės supratimo. Štai keletas konkrečių būdų, kaip tai gali tapti realybe. Pažink savo naują tapatybę Kristuje. Paulius pasakė romiečiams: „Taigi ir jūs, laikykitės mirę nuodėmei ir gyvenkite Dievui Kristuje Jėzuje“ (romiečiams). 6,11).

Dabar galime pamažu tapti mirę ir nebereaguoti į nuodėmės vilionę. Taip nutinka tik tada, kai vis labiau pripažįstame ir vertiname faktą, kad esame naujas kūrinys: „Jei kas yra Kristuje, tai yra naujas tvarinys; kas sena praėjo, štai atėjo nauja“2. korintiečiai 5,17).

Supraskite, kad nesate pasmerktas nesėkmingam gyvenimui! Kadangi dabar priklausome Kristui ir esame apdovanoti Jo prisikėlimo galia nugalėti mūsų priešus, galime išsivaduoti iš nesveiko elgesio modelių: „Kaip klusnūs vaikai, nepasiduokite geismui, kuriais anksčiau gyvenote savo nežinioje; bet kaip šventas yra tas, kuris jus pašaukė, taip ir jūs būkite šventi visame savo elgesyje. Nes parašyta: Būkite šventi, nes aš esu šventas.1. Petras 1,14-16). Iš tiesų tokia yra Dievo valia, kad taptume vis panašesni į Jėzų ir vaikščiotume Jo tyrumu bei vientisumu.

Pasiaukokite Dievui kaip auką. Mes buvome nupirkti už kainą, Jėzaus krauju: „Nes jūs buvote nupirkti už kainą; todėl šlovinkite Dievą savo kūnu“ (1. korintiečiai 6,20).

Dar labiau suderinkite savo širdį su Dievo valia: „Nei pateikite savo narių nuodėmei kaip neteisumo ginklų, bet atsiduokite Dievui kaip mirusieji ir dabar gyvi, o savo narius Dievui kaip teisumo ginklus“ (romiečiams). 6,13).

Paulius įsakė kolosiečiams: „Jei esate prikelti su Kristumi, ieškokite to, kas yra aukščiau, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje“ (kolosiečiams). 3,1). Šis mokymas atitinka Jėzaus nurodymą pirmiausia ieškoti Dievo karalystės ir Jo teisumo.

Kasdien prašyk Dievo, kad sustiprintų tave savo Dvasia. Šventoji Dvasia suteikia jums Dievo prisikėlimo galią. Paulius mums paaiškina, kaip jis meldžiasi už efeziečius: „Meldžiuosi, kad iš savo didžiulio turto jis suteiktų jums galios savo Dvasia stiprėti viduje. Ir aš meldžiu, kad per tikėjimą Kristus vis labiau gyventų jūsų širdyse, o jūs įsišakniję ir įsitvirtintumėte Dievo meilėje“ (Efeziečiams). 3,16-17 Naujojo gyvenimo Biblija). Kaip Jėzus gyvena tavo širdyje? Jėzus gyvena tavo širdyje tikėdamas! Tai buvo didžiulis Pauliaus troškimas patirti prisikėlimo galią savo gyvenime: „Norėčiau atpažinti jį ir jo prisikėlimo galią bei jo kančių bendrystę ir taip būti panašus į jo mirtį, kad galėčiau pasiekti prisikėlimą mirusieji“ (filipiečiai 3,10-vienas).

Geras įprotis kiekvieną dieną pradėti nuo prašymo, kad Dievas pripildytų jus savo jėgų, kad galėtumėte kiekvieną dieną atlaikyti tai, kas jums kyla, ir šlovinti Dievą viskuo, ką darote ir sakote, kad atneškite. Biblijos mokymas apie prisikėlimą su Kristumi gali pakeisti jūsų gyvenimą daug daugiau, nei manėte galimą. Esame visiškai nauji žmonės, turintys šviesią ateitį ir naują gyvenimo tikslą sugrįžti ir dalytis Dievo meile.

pateikė Clinton E Arnold