Taikos princas

735 taikos princasGimus Jėzui Kristui, daugybė angelų skelbė: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė tarp žmonių, kuriais Jis mėgsta“ (Lk. 2,14). Šiame smurtiniame ir savanaudiškame pasaulyje krikščionys yra išskirtinai pašaukti kaip Dievo taikos gavėjai. Dievo Dvasia veda krikščionis į taikos darymo, rūpestingumo, dovanojimo ir meilės gyvenimą. Priešingai, mus supantis pasaulis yra nuolat apimtas nesantaikos ir netolerancijos, nesvarbu, ar tai būtų politinė, etninė, religinė ar socialinė. Net ir šiuo metu ištisiems regionams gresia niekšiškas pasipiktinimas, neapykanta ir jų pasekmės. Jėzus apibūdino šį didžiulį skirtumą, būdingą jo mokiniams, sakydamas: „Aš išsiųsiu jus kaip avis tarp vilkų“ (Mato evangelija). 10,16).

Šio pasaulio tautos, apsunkintos savo mąstymo ir veikimo būdu, negali rasti kelio į taiką. Pasaulio kelias yra egoizmo, godumo, pavydo ir neapykantos kelias. Bet Jėzus pasakė savo mokiniams: „Palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Aš neduodu tau taip, kaip duoda pasaulis. Tegul jūsų širdys nerimsta ir nebijokite“ (Jn 14,27).

Krikščionys yra pašaukti būti uoliai prieš Dievą, „siekti to, kas sudaro taiką“ (Romiečiams 1).4,19) ir „siekti taikos su visais ir pašventinimo“ (Hebrajams 1 Kor2,14). Jie yra viso džiaugsmo ir ramybės dalininkai: „Tegul vilties Dievas pripildo jus visu džiaugsmu ir ramybe, tikėdamas, kad Šventosios Dvasios galia jumyse visada gausu vilties“ (Romiečiams 1).5,13).

Taikos rūšis, „ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą“ (Filipiečiams 4,7), pranoksta atsiskyrimus, skirtumus, izoliacijos jausmą ir šališkumo dvasią, į kurią žmonės įsitraukia. Vietoj to, ši ramybė veda į harmoniją ir bendro tikslo bei likimo jausmą – „dvasios vienybę per taikos ryšį“ (Efeziečiams). 4,3).

Tai reiškia, kad mes atleidžiame tiems, kurie mus skriaudė. Tai reiškia, kad rodome gailestingumą tiems, kuriems jos reikia. Jame taip pat teigiama, kad gerumas, sąžiningumas, dosnumas, nuolankumas ir kantrybė, visa tai paremta meile, žymės mūsų santykius su kitais žmonėmis. Jokūbas apie krikščionis rašė taip: „Bet teisumo vaisius sėjamas ramybėje tiems, kurie daro taiką“ (Jokūbas 3,18). Tokia taika taip pat suteikia mums garantiją ir saugumą karo, pandemijos ar nelaimės akivaizdoje, taip pat suteikia ramybę ir taiką tragedijos viduryje. Krikščionys nėra jautrūs gyvenimo problemoms. Jie turi išgyventi suspaudimų laikus ir skaudėti, kaip ir visi kiti. Mes turime dievišką pagalbą ir patikinimą, kad Jis mus palaikys: „Bet mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gera, tiems, kurie pašaukti pagal jo tikslą“ (Romiečiams). 8,28). Net kai mūsų fizinės aplinkybės miglotos ir tamsios, mumyse esanti Dievo ramybė palaiko mus ramius, tikrius ir tvirtus, pasitikinčius ir tikinčius Jėzaus Kristaus sugrįžimu į žemę, kai Jo ramybė apims visą žemę.

Laukdami tos šlovingos dienos, prisiminkime apaštalo Pauliaus žodžius: „Kristaus ramybė, kuriai jūs buvote pašaukti viename kūne, viešpatauja jūsų širdyse; ir dėkokite“ (kolosiečiams 3,15). Ramybės kilmė yra meilė, sklindanti iš Dievo! Taikos Kunigaikštis – Jėzus Kristus yra vieta, kur mes randame tą ramybę. Tada Jėzus gyvena tavyje su savo ramybe. Jūs turite ramybę Kristuje per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Tave neša jo ramybė ir tu nešai jo ramybę visiems žmonėms.

autorius Josephas Tkachas