Ar galite rasti Trejybę Biblijoje?

Tie, kurie nepriima Trejybės doktrinos, ją iš dalies atmeta, nes žodžio „Trejybė“ Šventajame Rašte nėra. Žinoma, nėra nė vienos eilutės, kurioje būtų sakoma: „Dievas yra trys žmonės“ arba „Dievas yra trejybė“. Griežtai tariant, visa tai yra gana akivaizdu ir tiesa, tačiau tai nieko neįrodo. Krikščionių vartojama daugybė žodžių ir posakių, kurių nėra Biblijoje. Pavyzdžiui, žodžio „Biblija“ negalima rasti Biblijoje.

Plačiau apie tai: Trejybės doktrinos priešininkai tvirtina, kad Biblija negali įrodyti trejybinio požiūrio į Dievo prigimtį ir jo prigimtį. Kadangi Biblijos knygos nebuvo parašytos kaip teologiniai traktatai, tai gali būti tiesa. Šventajame Rašte nėra teiginio, kuris sakytų: „Dievas yra trys žmonės vienoje esybėje, ir čia yra įrodymas ...“

Tačiau Naujasis Testamentas sujungia Dievą (Tėvą), Sūnų (Jėzų Kristų) ir Šventąją Dvasią taip, kad jis stipriai parodo Dievo trejybinę prigimtį. Šios eilės cituojamos žemiau kaip daugelio kitų Biblijos ištraukų, kurios sujungia tris Dievybės Asmenis, santrauka. Viena Rašto ištrauka yra iš Evangelijų, kita – iš apaštalo Pauliaus, trečia – iš apaštalo Petro. Žodžiai kiekviename skyriuje, susiję su kiekvienu iš trijų žmonių, yra kursyvu, siekiant pabrėžti jų trejybinę reikšmę:

„Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visas tautas: krikštykite jas vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“.8,19).
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir Dievo meilė bei Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais!2. Korintiečiams 13,13).

„...išrinktiesiems svetimšaliams, kuriuos Dievas Tėvas išrinko per Dvasios pašventinimą, kad būtų klusnūs ir apšlakstyti Jėzaus Kristaus krauju“1. Petras 1,1- 2).

Čia yra trys dalys iš Šventojo Rašto, viena iš Jėzaus lūpų, kitos dvi iš vadovaujančių apaštalų, kurios visos vienareikšmiškai sujungia tris Dievo asmenis. Bet tai tik panašių ištraukų pavyzdys. Tarp šių kitų yra šie:

Romiečiams 14,17-18; 15,16; 1. korintiečiai 2,2-5; 6,11; 12,4-6; 2. korintiečiai 1,21-22; galatai 4,6; Efeziečiams 2,18-22; 3,14-19; 4,4-6; Kolosiečiai 1,6-8; 1. tesalonikiečiams 1,3-5; 2. tesalonikiečiams 2,13-14; Titas 3,4–6. Raginame skaitytoją perskaityti visas šias ištraukas ir atkreipti dėmesį į tai, kaip Dievas (Tėvas), Sūnus (Jėzus Kristus) ir Šventoji Dvasia yra sujungti kaip mūsų išganymo įrankiai.
Tikrai tokie šventraščiai rodo, kad Naujojo Testamento tikėjimas netiesiogiai yra trejybinis. Žinoma, tiesa, kad nė viena iš šių ištraukų tiesiogiai nepasako, kad „Dievas yra trejybė“ arba kad „tai yra Trejybės doktrina“. Bet tai nėra būtina. Kaip minėta anksčiau, Naujojo Testamento knygos nėra formalūs, nuoseklūs doktrinos traktatai. Nepaisant to, šie ir kiti šventraščiai lengvai ir be jokios savimonės kalba apie Dievo (Tėvo), Sūnaus (Jėzaus) ir Šventosios Dvasios veikimą. Autoriai nerodo keistumo, kai savo gelbėjimo darbe šiuos dieviškus asmenis sujungia į vieną vienetą. Teologas Alisteris E. McGrathas savo knygoje „Krikščioniškoji teologija“ teigia:

Trejybės doktrinos pagrindą randa visa apimantis dieviškosios veiklos modelis, apie kurį liudija Naujasis Testamentas... Būtent čia Naujojo Testamento raštuose randamas glaudžiausias Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios ryšys. Vėl ir vėl Naujojo Testamento ištraukos susieja šiuos tris elementus kaip didesnės visumos dalį. Išganingojo Dievo buvimo ir galios visuma, regis, gali būti išreikšta tik įtraukiant visus tris elementus... (p. 248).

Tokie Naujojo Testamento šventraščiai atmeta kaltinimą, kad Trejybės doktrina iš tikrųjų buvo vystoma tik bažnyčios istorijos eigoje ir kad ji atspindi „pagoniškas“, o ne biblines idėjas. Kai žvelgiame į Šventąjį Raštą atviru protu apie tai, ką jis sako mums apie būtį, kurią vadiname Dievu, akivaizdu, kad mums parodyta, kad esame trejybės prigimties.

Galime užtikrintai teigti, kad Trejybė kaip tiesa apie Dievo pamatinę prigimtį visada buvo tikrovė. Turbūt nebuvo visiškai aišku, tamsiame žmogaus amžiuje, net Senojo Testamento laikotarpiu. Tačiau Dievo Sūnaus įsikūnijimas ir Šventosios Dvasios atėjimas parodė, kad Dievas yra trejybinis. Šis apreiškimas buvo suteiktas per konkrečius faktus, kai Sūnus ir Šventoji Dvasia įžengė į mūsų pasaulį tam tikrais istorijos momentais. Trinitarinio Dievo apreiškimo faktas istoriniais laikais buvo tik vėliau aprašytas Dievo Žodyje, kurį mes vadiname Naujuoju Testamentu.

Krikščionių apologetas Jamesas R. White'as savo knygoje „Pamiršta trejybė“ rašo:
„Trejybė buvo atskleista ne tik žodžiais, bet ir galutiniu Trejybės Dievo veiksmu pačiame atpirkime! Kas yra Dievas, mes žinome iš to, ką jis padarė, kad atvestų mus prie savęs!“ (P. 167).

pateikė Paul Kroll


PDFAr galite rasti Trejybę Biblijoje?

 

Priedas (Biblijos nuorodos)

Rom 14,17-18:
Nes Dievo karalystė yra ne valgymas ir gėrimas, bet teisingumas ir ramybė bei džiaugsmas Šventojoje Dvasioje. 18 Kas joje tarnauja Kristui, yra malonus Dievui ir gerbiamas žmonių.

Rom 15,16:
kad galėčiau būti Kristaus Jėzaus tarnas tarp pagonių, kunigui skelbti Dievo Evangeliją, kad pagonys galėtų tapti Dievui malonia auka, pašventinta Šventąja Dvasia.

1. korintiečiai 2,2-5:
Nes maniau, kad teisinga nieko nežinoti tarp jūsų, išskyrus nukryžiuotą Jėzų Kristų. 3 Aš buvau silpnas su jumis, bijau ir drebėjau. 4 Mano žodis ir pamokslas atėjo ne dėl įtikinamų žmogaus išminties žodžių, bet tik pademonstruojant dvasią ir jėgą 5, kad jūsų tikėjimas nebuvo paremtas žmogaus išmintimi, bet Dievo stiprybe.

1. Korintiečiams 6:11:
O kai kurie iš jūsų buvo. Bet jūs buvote švariai nuplauti, pašventinti, jus išteisino Viešpaties Jėzaus Kristaus vardas ir mūsų Dievo dvasia.

1. Korintiečiams 12,4-6:
Yra įvairių dovanų; bet tai yra vaiduoklis. 5 Yra įvairių biurų; bet tai yra džentelmenas. 6 Ir yra skirtingos galios; bet tai Dievas, kuris veikia viską.

2. korintiečiai 1,21-22:
Bet Dievas daro mus tvirtus kartu su jumis Kristuje ir patepė mus 22, užantspauduotus ir suteikiančius dvasią mūsų širdyje kaip įkeitimą.

galatai 4,6:
Kadangi jūs dabar vaikai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasią, kuri šaukia: Abba, brangusis tėve!

Efeziečiams 2,18-22:
Nes per jį abu mes turime prieigą prie Tėvo vienoje mintyje. 19 Taigi jūs jau esate ne svečiai ir užsieniečiai, bet Dievo šventųjų ir bendražygių, 20 pastatytų ant apaštalų ir pranašų, piliečiai, nes Jėzus Kristus yra kertinis akmuo 21, ant kurio visa konstrukcija yra integruota į šventą šventyklą. Viešpačiui. 22 Per jį ir jūs būsite pastatytas į Dievo gyvenamąją vietą Dvasioje.

Efeziečiams 3,14-19:
Todėl sulenkiu kelius priešais tėvą, 15 kuris yra teisingas tėvas dėl visko, kas reiškia vaikus danguje ir žemėje, 16 kad jis suteikia jums stiprybės po savo šlovės turtingumu, kad galėtumėte sustiprėti per savo dvasią vidiniame žmoguje. , 17, kad Kristus gyvena jūsų širdyse per tikėjimą ir kad jūs esate įsišaknijęs bei įkurtas meilėje. 18 Taigi jūs galite su visais šventaisiais suprasti, kas yra plotis ir ilgis, ir aukštis, ir gylis 19, taip pat pripažinkite Kristaus meilę, kuri pranoksta visas žinias, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnatvės.

Efeziečiams 4,4-6:
kūnas ir dvasia, kad ir kaip esate pašaukti, tikėtis savo pašaukimo; 5 vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas; 6 Visų Dievas ir Tėvas, kuris yra aukščiau visų ir per visus ir kiekviename.
 
Kolosiečiai 1,6-8:
[Evangelija], kuri atėjo pas jus, nes ji duoda vaisių visame pasaulyje, taip pat auga kartu su jumis nuo tos dienos, kai ją girdėjote ir pripažino Dievo malonę tiesoje. 7 Taip jūs sužinojote iš mūsų brangaus kolegos Epafros, kuris yra jums ištikimas Kristaus tarnas, 8 kuris taip pat mums papasakojo apie jūsų meilę dvasioje.

1. Tesą 1,3-5:
ir be paliovos mąstyk Dievo, Tėvo, akivaizdoje apie savo tikėjimo darbus ir meilės darbus bei kantrybę tikėdamasis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. 4 Mieli broliai, Dievo mylimi, mes žinome, kad esate išrinktas; 5 nes mūsų skelbimas apie Evangeliją atėjo jums ne tik žodyje, bet ir galioje bei Šventojoje Dvasioje ir labai užtikrintai. Jūs žinote, kaip mes elgiamės tarp jūsų dėl jūsų.

2. Tesą 2,13-14:
Bet mes visada turime dėkoti Dievui už jus, Viešpaties mylimi broliai, kad Dievas pirmiausia pasirinko jus, kad būtumėte palaiminti pašventinant Dvasią ir tikint tiesą 14, kurį jis taip pat kvietė jus padaryti per mūsų Evangeliją, kad jūs Pasiekta mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šlovė.

Titus 3,4-6:
Kai pasirodė Dievo, mūsų Gelbėtojo, malonumas ir meilė žmonijai, 5 jis išgelbėjo mus - ne dėl teisingumo, kurį mes padarėme, bet po jo gailestingumo - per atgimimo ir atnaujinimo vonią Šventojoje Dvasioje, 6 kurią jis gausiai išliejo per mus per Jėzų Kristų, mūsų Gelbėtoją,