Pirmasis turėtų būti paskutinis!

439 pirmasis turėtų būti paskutinisKai skaitome Bibliją, mums sunku suprasti viską, ką Jėzus pasakė. Mato evangelijoje galima perskaityti teiginį, kuris vis kartojasi: „Bet daugelis pirmųjų bus paskutiniai, o paskutiniai bus pirmi“ (Mt 1).9,30).

Atrodo, kad Jėzus ne kartą bando ardyti visuomenės tvarką, panaikinti status quo ir daro kontroversiškus pareiškimus. Pirmojo amžiaus žydai Palestinoje buvo gerai susipažinę su Biblija. Būsimieji mokiniai grįžo sumišę ir nusiminę po susitikimo su Jėzumi. Kažkaip jiems nederėjo Jėzaus žodžiai. To meto rabinai buvo labai gerbiami dėl savo turtų, kurie buvo laikomi Dievo palaima. Tai buvo vieni „pirmųjų“ socialiniuose ir religiniuose laiptuose.

Kitą kartą Jėzus pasakė savo klausytojams: „Bus verksmas ir dantų griežimas, kai pamatysite Abraomą, Izaoką ir Jokūbą bei visus pranašus Dievo karalystėje, bet patys būsite išvaryti! Jie ateis iš rytų ir iš vakarų, iš šiaurės ir pietų ir susės prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi; o tie, kurie pirmi, bus paskutiniai“ (Lk 13:28-30 Butcher Bible).

Šventosios Dvasios įkvėpta Marija, Jėzaus motina, pasakė savo pusseserei Elžbietai: „Galinga ranka jis parodė savo galią; Jis išsklaidė į keturis vėjus tuos, kurių dvasia išdidi ir išdidi. Jis nuvertė nuo sosto galinguosius ir išaukštino nuolankiuosius“ (Lk 1,51-52 Naujosios Ženevos vertimas). Galbūt čia yra užuomina, kad puikybė yra nuodėmių sąraše, o Dievas yra bjaurybė (Patarlės 6,16-vienas).

Pirmajame Bažnyčios amžiuje apaštalas Paulius patvirtina šią atvirkštinę tvarką. Socialiniu, politiniu ir religiniu požiūriu Paulius buvo tarp „pirmųjų“. Jis buvo Romos pilietis, turintis įspūdingos kilmės privilegiją. „Aštuntą dieną buvau apipjaustytas iš izraelitų, Benjamino giminės, hebrajų hebrajų, fariziejus pagal įstatymą“ (Filippiečiams) 3,5).

Paulius buvo pašauktas į Kristaus tarnystę tuo metu, kai kiti apaštalai jau buvo patyrę tarnai. Jis rašo korintiečiams, cituodamas pranašą Izaiją: „Aš sunaikinsiu išmintingųjų išmintį ir atmesiu išmintingumą... Bet Dievas išsirinko, kas pasaulyje kvaila, kad sugėdintų išminčius; o kas pasaulyje silpna, Dievas pasirinko sugėdinti tai, kas stipru (1. korintiečiai 1,19 ir 27).

Paulius pasakoja tiems patiems žmonėms, kad prisikėlęs Kristus jam pagaliau pasirodė „kaip nesavalaikis gimimas“, kai kitą kartą pasirodė Petrui, 500 brolių, paskui Jokūbui ir visiems apaštalams. Dar viena užuomina? Silpnas ir kvailas sugėdins išmintingą ir stiprų?

Dievas dažnai tiesiogiai įsikišdavo į Izraelio istoriją ir pakeisdavo lauktą tvarką. Ezavas buvo pirmagimis, bet Jokūbas paveldėjo pirmagimio teisę. Izmaelis buvo Abraomo pirmagimis sūnus, tačiau pirmagimio teisė buvo suteikta Izaokui. Kai Jokūbas palaimino du Juozapo sūnus, jis uždėjo rankas ant jaunesniojo sūnaus Efraimo, o ne ant Manaso. Taigi pirmasis Izraelio karalius Saulius nepakluso Dievui, kai jis valdė žmones. Dievas išsirinko Dovydą, vieną iš Jesės sūnų. Dovydas ganydavo avis laukuose ir turėjo būti pakviestas dalyvauti jo patepime. Būdamas jauniausias, jis nebuvo laikomas vertu kandidatu į šias pareigas. Vėlgi, „žmogus pagal Dievo širdį“ buvo pasirinktas aukščiau visų kitų svarbesnių brolių.

Jėzus turėjo daug ką pasakyti apie Įstatymo mokytojus ir fariziejus. Jiems skirtas beveik visas 23 Evangelijos pagal Matą skyrius. Jie mėgo geriausias vietas sinagogoje, džiaugėsi sutikti turgaus aikštėse, vyrai juos vadino rabinais. Jie padarė viską, kad gautų visuomenės pritarimą. Netrukus turėjo įvykti reikšmingas pokytis. „Jeruzale, Jeruzale... Kaip dažnai aš norėjau suburti tavo vaikus, kaip višta surenka savo jauniklius po sparnais; o tu nenorėjai! Tavo namai bus tau apleisti“ (Mato 23,37-vienas).

Ką reiškia: „Jis nuvertė nuo sosto galinguosius ir iškėlė nuolankiuosius?“ Kad ir kokius palaiminimus ir dovanas gautume iš Dievo, nėra jokios priežasties pasigirti savimi! Puikybė pažymėjo šėtono žlugimo pradžią ir yra lemtinga mums, žmonėms. Kai jis mus užklumpa, tai pakeičia visą mūsų požiūrį ir požiūrį.

Jo klausantys fariziejai apkaltino Jėzų išvarant demonus demonų kunigaikščio Belzebulo vardu. Jėzus pateikia įdomų teiginį: „O kas kalbėtų ką nors prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista; Bet kas kalba prieš Šventąją Dvasią, tam nebus atleista nei šiame, nei būsimajame“ (Mt 1).2,32).

Tai atrodo kaip galutinis sprendimas prieš fariziejus. Jie yra matę tiek daug stebuklų. Jie nusigręžė nuo Jėzaus, nors jis buvo tikras ir stebuklingas. Jie, kaip paskutinė priemonė, paprašė jo pasirašyti. Ar tai buvo nuodėmė prieš Šventąją Dvasią? Ar jiems vis dar įmanoma atleisti? Nepaisant jos pasididžiavimo ir nuoširdžios širdies, ji myli Jėzų ir nori, kad ji sugrįžtų.

Kaip visada, buvo išimčių. Nikodemas atėjo pas Jėzų naktį, norėjo daugiau suprasti, bet bijojo sinedriono, sinedriono (Jonas 3,1). Vėliau jis lydėjo Juozapą iš Arimitėjos, kai jis padėjo Jėzaus kūną į kapą. Gamalielis perspėjo fariziejus nesipriešinti apaštalų pamokslams (Apd. 5,34).

Išbraukta iš karalystės?

Apreiškimo 20,11 skaitome apie Didžiojo Baltojo sosto nuosprendį, kai Jėzus teisia „mirusiųjų likutį“. Ar gali būti, kad šie žymūs Izraelio mokytojai, tuometiniai jų visuomenės „pirmieji“, pagaliau gali pamatyti Jėzų, kurį nukryžiavo už tai, koks jis iš tikrųjų buvo? Tai kur kas geresnis „ženklas“!

Tuo pačiu jie patys yra pašalinti iš karalystės. Matai žmones iš rytų ir vakarų, į kuriuos jie žiūrėjo iš aukšto. Žmonės, kurie niekada neturėjo pranašumo pažinti Raštus, dabar sėdi prie stalo per didžiąją šventę Dievo karalystėje (Lk 13,29). Kas gali būti labiau žeminantis?

Ezechielio 37 skyriuje yra garsusis „Kaulų laukas“. Dievas pranašui suteikia siaubingą regėjimą. Išdžiūvę kaulai susirenka su „barškėjimu“ ir tampa žmonėmis. Dievas pranašui sako, kad šie kaulai yra visi Izraelio namai (įskaitant fariziejus).

Jie sako: „Žmogaus sūnau, šitie kaulai yra visi Izraelio namai. Štai dabar sakoma: „Mūsų kaulai išdžiūvo, viltis dingo, ir mūsų galas baigėsi“ (Ezechielio 3).7,11). Bet Dievas sako: „Aš atidarysiu jūsų kapus ir išvesiu jus, savo tautą, ir įvesiu į Izraelio žemę. Ir jūs žinosite, kad aš esu Viešpats, kai atidarysiu jūsų kapus ir išvesiu jus iš jūsų, mano tauta. Aš įdėsiu į jus savo kvapą, kad jūs vėl gyventumėte, ir įkelsiu jus į jūsų žemę, ir jūs žinosite, kad aš esu Viešpats“ (Ezechielio 3 knyga).7,12-vienas).

Kodėl Dievas iškelia daugelį, kurie yra pirmieji, ir kodėl paskutiniai, kurie yra pirmieji? Mes žinome, kad Dievas myli visus - pirmuosius, kaip ir paskutinius, ir visus tarp jų. Jis nori santykio su visais mumis. Neįkainojama atgailos dovana gali būti įteikta tik tiems, kurie nuolankiai priima nuostabią Dievo malonę ir tobulą valią.

Hilary Jacobs


PDFPirmasis turėtų būti paskutinis!